Kontaktuje nás i Vy
info@dav.cz

Jiří Kuba

Zámečník / svářeč – pracoviště Kyjov

Zámečník / svářeč – pracoviště Kyjov

Náš klient, společnost sídlící v Kyjově se zabývá výrobou a technologií čistíren odpadních vod a autoumýváren a hledá do svého týmu zámečníky, svářeče.

Pracovní doba – jednosměnný provoz.

Požadujeme:

vyučen v oboru, svářečské zkoušky ZK 135, ZK 141

V případě, že Vás pozice zaujala, nám zašlete Váš životopis, budeme Vás zpětně kontaktovat.

Pracovník prodeje technického materiálu – Třebíč

Pracovník prodeje technického materiálu – Třebíč

 

Pro pobočku v Třebíči hledáme pro našeho klienta spolupracovníka na pozici pracovník prodeje technického materiálu na HPP

Náplň práce:

* příjem a uložení zboží
* organizační zajištění objednávek – příprava zboží, výdej, zajištění dopravy
* maloobchodní prodej a poradenství

Požadujeme:

* praxe v oboru voda, topení, sanita VELKOU VÝHODOU
* SŠ/SOU
* řidičský průkaz sk. B
* oprávnění na VZV výhodou
* komunikativní osobnost
* dobrou uživatelskou znalost PC
* flexibilitu, spolehlivost
* loajalitu

Nabízíme:

* jednosměnný provoz, volné víkendy
* zázemí stabilní společnosti
* možnost seberealizace a osobního rozvoje
* příspěvek na stravování
* rekondiční volno
* ohodnocení dle zkušeností, plat cca 22 -26 000 Kč

V případě, že Vás pozice zaujala a odpovídáte našim požadavkům, zašlete Váš životopis, budeme Vás kontaktovat.

Právník

Právník

 

Ředitel Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, v platném znění (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný rada – právník v oboru služby 29. Legislativa a právní činnost.
Místem výkonu služby je Brno.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
Předpokládaným dnem nástupu do služby na tomto služebním místě je 1. září 2019.
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 12. platové třídy.
Náplň činnosti na služebním místě spočívá v/ve:

Zajištění právní podpory a právní agendy v oblasti správního, občanského, obchodního práva a práva EU
Výklad právních předpisů ČR a právních předpisů EU, správní řízení o přestupcích, posuzování návrhů právních předpisů a zpracování návrhů právních předpisů, vnitřní normotvorba

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 21. května 2019, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, Hudcova 56a, 621 00 Brno, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu uskvbl@uskvbl.cz nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: ra7aipu).
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo Právník“.

Celý text oznámení a veškeré přílohy ke stažení naleznete na následující adrese:

http://www.uskvbl.cz/cs/agentura/uedni-deska/zamestmenu/vyberovarizenisluzebnibemenu

Pro řádnou účast ve výběrovém řízení je nutné dodržet podmínky výběrového řízení, co do formy a obsahu Vaší žádosti a způsobu a termínu jejího doručení. Za závazné je možné vždy považovat pouze údaje uvedené na úřední desce Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv.

Nabízíme:

Zajímavá práce v rámci působnosti služebního úřadu v oblasti regulace veterinárních léčiv,
Činnost v dynamicky se rozvíjejícím oboru s možností mezinárodní spolupráce
Podpora profesního růstu a vzdělávání
5 týdnů dovolené
Pružná pracovní doba
Příspěvek na stravování/stravenky, po zkušební době a zapracování možné další benefity FKSP

Pokud Vás naše nabídka zaujala, tak postupujte dle výše uvedeného, případně zašlete CV naší personální agentuře, pošleme Vám všechny materiály a instrukce do emailu.

Investiční technik – platová třída 10

Investiční technik – platová třída 10

Oznámení o vyhlášení výběrové řízení na místo úředníka územního samosprávného celku
Statutární město Brno, Městská část Brno-Bystrc, tajemník ÚMČ Brno-Bystrc se sídlem nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno
vyhlašuje, dle zák. 312/2002 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů, výběrové řízení na pozici:

investiční technik — platová třída 10

Nástup ihned po skončení výběrového řízení, ideálně v průběhu měsíce května 2019, pracovní poměr na dobu neurčitou, úvazek 40 hod./týden.
Místem výkonu práce je ÚMČ Brno-Bystrc. Platové zařazení se řídí zák. č. 262/2006 Sb. a nařízením vlády č. 341/2017 Sb. – platový tarif dle platové třídy (jak je výše uvedeno) a platového stupně stanoveného zaměstnavatelem v závislosti na počtu let odborné praxe.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení v jeho průběhu kdykoliv zrušit.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru :

 • státní občanství ČR, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR,
 • dosažení hranice 18 let a způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti zajednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jako by nebyla odsouzena),
 • dobrá znalost českého jazyka.

Požadavky:

 • VŠ vzdělání technického, nejlépe však stavebního směru,
 • znalost práce na PC (Word, Excel),
 • komunikační dovednosti,
 • psaný projev na dobré stylistické i gramatické úrovni,
 • samostatnost a logické myšlení,
 • odolnost vůči psychosociálnímu zatížení.
 • Výhodou praktické zkušenosti a znalosti při přípravě, realizaci a dozorování investičních akcí či staveb, s agendou dotačních programů a účelově vázaných prostředků, především v oblasti veřejné správy, dále znalost zákona o veřejných zakázkách a znalost rozpočtové skladby obcí.

Náležitosti písemné přihlášky:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče,
 • datum a místo narození uchazeče,
 • státní příslušnost uchazeče,
 • místo trvalého pobytu uchazeče,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka,
 • datum a podpis uchazeče.
 • Povinné přílohy k přihlášce
 • životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší tří měsíců, u cizích státních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud domovský stát takový doklad nevydá, čestné prohlášení,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

V případě, že Vás tato pozice zaujala, nám zašlete pouze Váš životopis, pošleme Vám podrobné instrukce jak se zúčastnit výběrového řízení a kam poslat materiály.

Inspektor prodeje a distribuce

Inspektor prodeje a distribuce

Náš klient, ÚSKVBL, vyhlašuje výběrové řízení na pozici – Inspektor prodeje a distribuce:
Pracovní poměr na dobu určitou – zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou

Požadavky:

Vzdělání:

 • Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v některém z následujících oborů – obor farmacie, všeobecné veterinární lékařství, veterinární hygiena a ekologie, všeobecné lékařství, chemie nebo biologie (dokládá se originálem nebo úředně ověřenou kopií vysokoškolského diplomu)

Ostatní požadavky:

 • Práce na PC
 • Znalost AJ odpovídající alespoň 1. úrovni (stupni) znalosti cizího jazyka pro standardizované jazykové zkoušky stanovené rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dokládá se originálem nebo úředně ověřenou kopií vysvědčení/osvědčení nebo jiného dokladu prokazujícího úroveň znalosti cizího jazyka)
 • Řidičský průkaz sk. B

Stručný popis náplně práce:

 • Inspekční činnost a dozor nad veterinárními léčivými přípravky, veterinárními přípravky a veterinárními technickými prostředky;
 • Dozor nad dodržováním zásad v oblasti správné distribuční praxe, v přípravě, distribuci, výdeji, prodeji a používání léčiv a používání veterinárních technických prostředků a veterinárních přípravků včetně inspekce nad dodržováním zacházení s látkami, které mají anabolické, protiinfekční, protiparazitární, protizánětlivé nebo hormonální působení, nebo návykové látky, které mohou být využity pro výrobu veterinárních léčivých přípravků
 • Úvazek: 40h/týden

Nabízíme:

 • Nástupní plat: nástupní plat odpovídající ohodnocení podle tabulek platů zaměstnanců státní správy, platová třída: 12
 • Práce je zařazena v kategorii 1 neriziková
 • 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování/stravenky, po zkušební době a zapracování možné další benefity FKSP
 • Předpokládaný nástup: 1.6.2019

V případě, že Vás tato pozice zaujala, nám zašlete Váš životopis, předáme Vám další instrukce s konkrétním kontaktem na našeho klienta.

Uklízeč/ka na zkrácený úvazek

Uklízeč/ka na zkrácený úvazek

Náš klient, Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

uklízeč/ka

Pracovní poměr dle pravidel z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Požadavky:

Vzdělání:

Minimálně ukončené základní vzdělání

Ostatní požadavky:

Požadujeme bezúhonnost, spolehlivost

Stručný popis náplně práce:

Úklid biologických laboratoří s režimem sanitace, kanceláře; soc. zařízení, chodby, šatny
Práce je vhodná také pro důchodce, ženy na MD/RD, studenty

Úvazek:

Práce na zkrácený úvazek /4,5 h denně, 5 dnů v týdnu, pravidelná směna,

Nabízíme:

 • Pracovní poměr na dobu určitou 1 rok s předpokladem zařazení na dobu neurčitou
 • Nástupní plat odpovídající ohodnocení podle tabulek platů zaměstnanců ve veřejných službách a správě
 • Platová třída: 2, 12. stupeň
 • Práce je zařazena v kategorii 2a neriziková
 • 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování/stravenky, po zkušební době a zapracování možné další benefity FKSP
 • Příjemné pracovní prostředí
 • Přepokládaný nástup: 1. 6. 2019, po dohodě možno i dříve

V případě, že Vás tato pozice zaujala, nám zašlete Váš životopis, pošleme Vám konkrétní instrukce, jak postupovat dál a přímý kontakt na našeho klienta.

SKLADNÍK – Tuřany

Skladník

Náš klient patří mezi nejvýznamnější velkoobchody v oboru topení, instalace, sanita a inženýrské sítě.

Pro regionální sklad v Brně aktuálně hledá pracovníka skladu.

Náplň práce:

* manipulace se zbožím (příjem, uložení, popř. expedice zboží)

* práce se čtečkou

Požadují:

* min. výuční list

* oprávnění na VZV výhodou

* flexibilitu, spolehlivost

Nabízí:

* zaškolení

* zázemí stabilní společnosti s dlouhodobou tradicí

* odpovídající finanční ohodnocení (24.000,- – 25.000,-Kč)
* příspěvek na stravování

* možnost seberealizace a osobního rozvoje

BENEFITY:

 • Výkonnostní prémie
 • Stravenky
 • Sleva na firemní zboží
 • Rekondiční volno
 • Vzdělávací kurzy, školení
 • Místo výkonu práce:
 • Brno – Tuřany

 

V případě zájmu o tuto pozici nám zašlete Váš životopis, budeme Vás zpětně kontaktovat.

Obsluha „pubu“

Obsluha „pubu“

 

Do nově otevřeného „pubu“ v centru Brna hledáme nové kolegy/kolegyně, kterým výzvy nejsou cizí a rádi by stáli u zrodu nového podniku.

Kdo je pro nás ideální kandidát/ka?

Hledáme šikovné spolupracovníky/ce, kterým není cizí příjemné vystupování, dobré komunikační schopnosti a samostatnost. Opravdový zájem a chuť pracovat jsou základním předpokladem pro naši úspěšnou spolupráci.

Jaké budou tvé hlavní zodpovědnosti?

 • Profesionální a přátelská obsluha hostů bistra a přilehlé zahrádky

 • Čepování piva, příprava alko i nealko nápojů dle objednávek

 • Servírování občerstvení dle denní nabídky

 • Péče o zázemí baru

Členům našeho týmu můžeme na oplátku nabídnout:

 • Zajímavou práci v „trendy“ lokalitě Jakubského náměstí

 • Hlavní pracovní poměr na dobu určitou na 1 rok s možností prodloužení smlouvy v případě oboustranné spokojenosti

 • Motivační mzdové ohodnocení ve výši 25 000 Kč čistého

 • Dotované stravování a občerstvení na pracovišti

 • Pracovní doba 15 dnů v měsíci v čase 16:00 – 1:00

 • Možnost seberealizace a profesního růstu

 • Přátelský a podporující tým

 • Moderní a hezké pracovní prostředí

 • Individuální přístup

 

V případě Vašeho zájmu o tuto pozici nám zašlete Váš životopis, budeme Vás zpětně kontaktovat.

Pracovník/ce klientského centra

Pracovník/ce klientského centra

 

Charakteristika pracovních činností:

Řešení požadavků klientů telefonicky, emailem i osobně, kalkulace a sjednávání nových pojistných smluv, výpovědi, změny.

Požadujeme:

 • Středoškolské vzdělání zkušenosti z prací s lidmi, obsluha počítačové techniky
 • ŘP skupiny B výhodou
 • Registrace u ČNB jako pojišťovací zprostředkovatel výhodou
 • Zájem o práci, schopnost samostatné i týmové práce
 • Zájem a ochota učit se novým věcem, aktivní přístup
 • Spolehlivost, Bezúhonnost
 • Komunikativnost a další dovednosti vítány

Nabízíme:

 • Atraktivní pracovní prostředí
 • Přátelský kolektiv spoluzaměstnanců
 • Zaměstnanecké výhody
 • Pracovní poměr na dobu určitou s možností změny na dobu neurčitou

Místo výkonu práce: Brno

Možnost nástupu: květen 2019 nebo dle dohody

V případě Vašeho zájmu o tuto pozici nám zašlete Váš životopis, budeme Vás kontaktovat.

Skladový operátor – Střelice u Brna

Skladový operátor – Střelice u Brna

Přijmeme skladového operátora na hlavní pracovní poměr do centrálního skladu velkoobchodu s nápoji ve Střelicích u Brna.

Náplní práce je naskladnění a vyskladnění potravinářského zboží a nápojů.

Nabízíme dobré platové podmínky 23 000kč + stravenky. Nástup možný ihned.

1 směna (ranní)

V případě zájmu o tuto pozici nám zašlete Váš životopis.