Kontaktuje nás i Vy
info@dav.cz

Sociální pracovník ÚMČ – Brno – Bystrc

Sociální pracovník ÚMČ – Brno – Bystrc

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
na místo úředníka územního samosprávného celku

Statutární město Brno, Městská část Brno-Bystrc, tajemník ÚMČ Brno-Bystrc
se sídlem nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno
vyhlašuje, dle zák. 312/2002 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů, výběrové řízení na pozici:

výkon práce sociálního pracovníka – platová třída 10,

Nástup nejlépe od 1.1.2020,- případně dle domluvy, pracovní poměr na dobu neurčitou, úvazek 40 hod./týden.
Místem výkonu práce je ÚMČ Brno-Bystrc. Platové zařazení se řídí zák. č. 262/2006 Sb. a nařízením vlády č. 341/217 Sb. – platový tarif dle platové třídy (jak je výše uvedeno) a platového stupně stanoveného zaměstnavatelem v závislosti na počtu let odborné praxe.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení v jeho průběhu kdykoliv zrušit.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

státní občanství ČR, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR,
dosažení hranice 18 let a způsobilost k právním úkonům,
bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena),
dobrá znalost českého jazyka,
splnění předpokladů pro výkon správních činností stanovených zvláštními právními předpisy – např. vyhl. 512/2002 Sb. (doloží se kopií dokladu o složení zkoušek zvláštní odborné způsobilosti nebo je třeba zkoušku složit do 18 měsíců od počátku pracovního poměru),
plná svéprávnost,
zdravotní způsobilost (doloží se osvědčením lékaře pracovnělékařské péče před nástupem do zaměstnání)

ostatní požadavky:

vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání se zaměřením na sociální oblast dle § 110 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění,
velmi dobrá znalost práce na PC – MS Office (Word, Excel, Outlok),
dobré komunikační schopnosti, pozitivní vztah k sociální práci,
samostatnost, schopnost týmové práce, spolehlivost, časová flexibilita,
ochota k celoživotnímu vzdělávání, odolnost vůči psychosociálnímu zatížení.
Dále je výhodou praxe ve veřejné správě na obdobné pozici, zkouška zvláštní odborné způsobilosti na úseku sociální péče, znalost zákona číslo 10/2006 Sb. o sociálních službách a souvisejících předpisů s použitím v praxi

Náležitosti písemné přihlášky:

jméno, příjmení a titul uchazeče,
datum a místo narození uchazeče,
státní příslušnost uchazeče,
místo trvalého pobytu uchazeče,
číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka,
datum a podpis uchazeče.

Povinné přílohy k přihlášce:

životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší tří měsíců, u cizích státních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud domovský stát takový doklad nevydá, čestné prohlášení,
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky zasílejte se všemi náležitostmi a přílohami.

Adresa pro příjem přihlášek:

Úřad městské části Brno-Bystrc, nám. 28.dubna 60, 635 00 Brno

Termín pro přihlášení:

do 23.12. 2019..2016 (datum odeslání na obálce, případně razítko podatelny při osobním doručení)