Kontaktuje nás i Vy
info@dav.cz

Hospodářsko-správní referent bytového odboru

Hospodářsko-správní referent bytového odboru

Výběrové řízení na místo úředníka územního samosprávného celku

Statutární město Brno, Městská část Brno-Bystrc, tajemník ÚMČ Brno-Bystrc
sídlem nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno

vyhlašuje, dle zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, výběrové řízení na pozici:

hospodářsko správního referenta bytového odboru – platová třída 8

 • Pracovní poměr na dobu neurčitou, úvazek 40 hod./týden, místo výkonu páce je ÚMČ Brno-Bystrc.
  Nástup nejlépe od 01.08.2019.
  Platové zařazení se řídí platným zákoníkem práce a nařízením vlády č. 341/2017 Sb. – platový tarif dle platové třídy (jak je výše uvedeno) a platového stupně stanoveného zaměstnavatelem v závislosti na počtu let odborné praxe.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 • státní občanství ČR, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR,
 • dosažení hranice 18 let a způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena),dobrá znalost českého jazyka.

Požadujeme:

 • SŠ nebo VŠ vzdělání,
 • znalost práce na PC (Word, Excel),
 • časovou flexibilitu,
 • odolnost vůči psychosociálnímu zatížení.
 • Praxe ve veřejné správě a znalost právních předpisů v bytové oblasti výhodou.

Přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče,
 • datum a místo narození uchazeče,
 • státní příslušnost uchazeče,
 • místo trvalého pobytu uchazeče,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka,
 • datum a podpis uchazeče.

Výčet dokladů, které je zájemce povinen doložit k přihlášce:

 • životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší tří měsíců, u cizích státních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud domovský stát takový doklad nevydá, čestné prohlášení,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Písemné nabídky posílejte formou přihlášky na adresu Statutární město Brno, MČ Brno-Bystrc, tajemník ÚMČ Brno-Bystrc, nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno do 21.06.2019.