Kontaktuje nás i Vy
info@dav.cz

Investiční technik – platová třída 10

Investiční technik – platová třída 10

Oznámení o vyhlášení výběrové řízení na místo úředníka územního samosprávného celku
Statutární město Brno, Městská část Brno-Bystrc, tajemník ÚMČ Brno-Bystrc se sídlem nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno
vyhlašuje, dle zák. 312/2002 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů, výběrové řízení na pozici:
investiční technik — platová třída 10

Nástup ihned po skončení výběrového řízení, ideálně v průběhu měsíce června 2019, pracovní poměr na dobu neurčitou, úvazek 40 hod./týden.

Místem výkonu práce je ÚMČ Brno-Bystrc. Platové zařazení se řídí zák. č. 262/2006 Sb. a nařízením vlády č. 341/2017 Sb. – platový tarif dle platové třídy (jak je výše uvedeno) a platového stupně stanoveného zaměstnavatelem v závislosti na počtu let odborné praxe.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení v jeho průběhu kdykoliv zrušit.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru
státní občanství ČR, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR,
dosažení hranice 18 let a způsobilost k právním úkonům,
bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti zajednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jako by nebyla odsouzena),
dobrá znalost českého jazyka.

Požadavky:

 • VŠ vzdělání technického, nejlépe však stavebního směru, případně ÚSO vzdělání stavebního směru
 • znalost práce na PC,
 • komunikační dovednosti,
 • psaný projev na dobré stylistické i gramatické úrovni,
 • samostatnost a logické myšlení,
 • odolnost vůči psychosociálnímu zatížení.
 • Výhodou praktické zkušenosti s agendou podpor, dotačních programů a účelově vázaných prostředků, dozorování investičních akcí či staveb v oblasti a činnosti veřejné správy, znalost zákona o veřejných zakázkách a znalost rozpočtové skladby obcí.

Náležitosti písemné přihlášky.

 • jméno, příjmení a titul uchazeče,
 • datum a místo narození uchazeče,
 • státní příslušnost uchazeče,
 • místo trvalého pobytu uchazeče,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka,
 • datum a podpis uchazeče.

Povinné přílohy k přihlášce:

 • životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší tří měsíců, u cizích státních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud domovský stát takový doklad nevydá, čestné prohlášení,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

V případě, že Vás tato pozice zaujala, nám zašlete pouze Váš životopis, pošleme Vám podrobné instrukce jak se zúčastnit výběrového řízení a kam poslat materiály.