Kontaktuje nás i Vy
info@dav.cz

Mzdová účetní UMČ Brno – Bystrc

Mzdová účetní UMČ Brno – Bystrc

Oznámení o vyhlášení výběrové řízení
na místo úředníka územního samosprávného celku

Statutární město Brno, MČ Brno-Bystrc, tajemník ÚMČ Brno-Bystrc
se sídlem nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno
vyhlašuje, dle zák. 312/2002 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů, výběrové řízení na pozici:

mzdové účetnictví (včetně zástupu za PaM)

– úvazek 40 hod./týden, případně možnost kratšího pracovního úvazku, platová třída 10, pracovní poměr na dobu neurčitou, předpokládaný nástup nejlépe od 01.02.2021, případně dle dohody. Místem výkonu práce je ÚMČ Brno-Bystrc. Platové zařazení se řídí zák. č. 262/2006 Sb. a nařízením vlády č. 341/2017 Sb. – platový tarif dle platové třídy (jak je výše uvedeno) a platového stupně stanoveného zaměstnavatelem v závislosti na počtu let odborné praxe. Po zapracování (2-3 měs.) osobní příplatek (5 – 7 tis Kč/měs.). Zaměstnavatel poskytuje stravenky (aktuálně v hodnotě 120,- Kč) a volnočasové poukázky nebo finanční příspěvek na dovolenou.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení v jeho průběhu kdykoliv zrušit.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 • státní občanství ČR, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR,
 • dosažení hranice 18 let a způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena),
 • dobrá znalost českého jazyka,
 • splnění předpokladů pro výkon správních činností stanovených zvláštními právními předpisy.

Dále požadujeme:

 • VŠ nebo vyšší odborné vzdělání, případně i SŠ vzdělání s maturitní zkouškou,
 • znalost práce na PC (Excel, Word),
 • časovou flexibilitu,
 • odolnost vůči psychosociálnímu zatížení.

Přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče,
 • datum a místo narození uchazeče,
 • státní příslušnost uchazeče,
 • místo trvalého pobytu uchazeče,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka,
 • datum a podpis uchazeče.


Výčet dokladů, které je zájemce povinen doložit:

 • životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší tří měsíců, u cizích státních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud domovský stát takový doklad nevydá, čestné prohlášení,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.


Písemné nabídky posílejte formou přihlášky na adresu Statutární město Brno, MČ Brno-Bystrc , nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno do 31.12.2021.