Kontaktuje nás i Vy
info@dav.cz

Odborný referent validace žádostí

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo :


Odborný referent validace žádostí


Č.j.: ÚSKVBL/7851/2022/PER
Datum: 14. června 2022


Ředitel Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, v platném znění (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rada/odborný rada – Odborný referent validace žádostí – v oboru služby 46. Veterinární péče.
Místem výkonu služby je Brno.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
Předpokládaným dnem nástupu do služby na tomto služebním místě je 25. červenec 2022.
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 11. platové třídy.
Náplň činnosti na služebním místě spočívá v:
zajišťování administrativních a koordinačních úkonů v rámci registrace veterinárních léčivých přípravků a návazných řízení (vnitrostátní a mezinárodní procedury),
kontrole překladů textů k registrovaným veterinárním léčivým přípravkům z anglického jazyka do jazyka českého (souhrn údajů o přípravku, příbalová informace, texty na obale),
samostatné zajištění dalších úkonů, které vyplývají z rozsahu činnosti odboru v oblasti registrace veterinárních léčivých přípravků (např. certifikáty, aktualizace dat k registrovaným VLP vedeným v databázi ÚSKVBL, spolupráce při sledování spotřeb léčiv).
Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 14. července 2022, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, Hudcova 56a, 621 00 Brno, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu uskvbl@uskvbl.cz nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: ra7aipu).
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo Odborný referent validace žádostí“.
Celý text oznámení s podrobným popisem náplně činnosti a veškeré přílohy ke stažení naleznete na následující adrese úřední desky:
http://www.uskvbl.cz/cs/agentura/uedni-deska/zamestmenu/vyberovarizenisluzebnibemenu

Pro řádnou účast ve výběrovém řízení je nutné dodržet podmínky výběrového řízení, co do formy a obsahu Vaší žádosti a způsobu a termínu jejího doručení. Za závazné je možné vždy považovat pouze údaje uvedené na úřední desce Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv.


Nabízíme:

  • Zajímavá práce v rámci působnosti služebního úřadu v oblasti regulace veterinárních léčivých přípravků, veterinárních přípravků a veterinárních technických prostředků,
  • Činnost v dynamicky se rozvíjejícím oboru
  • Podpora profesního růstu a vzdělávání
  • 5 týdnů dovolené
  • Pružná pracovní doba
  • Příspěvek na stravování, po zkušební době a zapracování možné další benefity FKSP

Kontaktní osoba:
Ing. Hana Sedláková, tel: 541518222; email sedlakova@uskvbl.cz

MVDr. Jiří Bureš
Vedoucí služebního úřadu

Příloha ke stažení na úř. desce: P3_2017-zadost_o_prijeti_do_sluzebniho_pomeru.docx
http://www.uskvbl.cz/cs/agentura/uedni-deska/zamestmenu/vyberovarizenisluzebnibemenu