Kontaktuje nás i Vy
info@dav.cz

Pracovník správy majetku a archivu ÚMČ

Pracovník správy majetku a archivu ÚMČ

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo úředníka územního samosprávného celku
Statutární město Brno, Městská část Brno-Bystrc, tajemník ÚMČ Brno-Bystrc se sídlem nám. 28, dubna 60, 635 00 Brno vyhlašuje, dle zák. 312/2002 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů, výběrové řízení na kumulovanou pracovní pozici:

zajišťování správy (převážně drobného) majetku a archivu ÚMČ, zajišťování materiálně technického průběhu voleb a vidimace a legalizace úředních listin na odboru vnitřních věcí ÚMČ, platová třída 8.

Nástup od 1.4.2019, pracovní poměr na dobu neurčitou, úvazek 40 hod./týden.

Místem výkonu práce je ÚMČ Brno-Bystrc. Platové zařazení se řídí zák. č. 262/2006 Sb. a nařízením vlády č. 341/2017 Sb.- platový tarif dle platové třídy (jak je výše uvedeno) a platového stupně stanoveného zaměstnavatelem v závislosti na počtu let odborné praxe.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení v jeho průběhu kdykoliv zrušit.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 • státní občanství ČR, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR,
 • dosažení hranice 18 let a způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti zajednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jako by nebyla odsouzena),
 • dobrá znalost českého jazyka,
 • plná svéprávnost,
 • zdravotní způsobilost (doloží se osvědčením lékaře pracovnělékařské péče před nástupem do zaměstnání)

Požadavky:

 • minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou,
 • velmi dobrá znalost práce na PC — MS Office (Word, Excel, Outlook),
 • dobré komunikační schopnosti,
 • samostatnost, schopnost týmové práce, spolehlivost, časová flexibilita,
 • pečlivost, svědomitost, zodpovědnost, sociální intelekt a empatie
 • ochota k celoživotnímu vzdělávání, odolnost vůči psychosociálnímu zatížení.
 • Dále je výhodou praxe ve veřejné správě na obdobné pozici a Osvědčení o prokázání znalostí předpisů dle zákona č. 41/1993 Sb., o ověřování.

Náležitosti písemné přihlášky:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče,
 • datum a místo narození uchazeče,
 • státní příslušnost uchazeče,
 • místo trvalého pobytu uchazeče,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka,
 • datum a podpis uchazeče.

Povinné příloh k přihlášce:

životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší tří měsíců, u cizích státních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud domovský stát takový doklad nevydá, čestné prohlášení, ‚ ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky zasílejte se všemi náležitostmi a přílohami.

Adresa pro příjem přihlášek:

Úřad městské části Brno-Bystrc, nám. 28.dubna 60, 635 00 Brno
Termín Pro přihlášení do 20.03.2019 (datum odeslání na obálce, případně razítko podatelny při osobním doručení).