Kontaktuje nás i Vy
info@dav.cz

Právník

Právník

 

Ředitel Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, v platném znění (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný rada – právník v oboru služby 29. Legislativa a právní činnost.
Místem výkonu služby je Brno.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
Předpokládaným dnem nástupu do služby na tomto služebním místě je 1. září 2019.
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 12. platové třídy.
Náplň činnosti na služebním místě spočívá v/ve:

Zajištění právní podpory a právní agendy v oblasti správního, občanského, obchodního práva a práva EU
Výklad právních předpisů ČR a právních předpisů EU, správní řízení o přestupcích, posuzování návrhů právních předpisů a zpracování návrhů právních předpisů, vnitřní normotvorba

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 21. května 2019, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, Hudcova 56a, 621 00 Brno, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu uskvbl@uskvbl.cz nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: ra7aipu).
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo Právník“.

Celý text oznámení a veškeré přílohy ke stažení naleznete na následující adrese:

http://www.uskvbl.cz/cs/agentura/uedni-deska/zamestmenu/vyberovarizenisluzebnibemenu

Pro řádnou účast ve výběrovém řízení je nutné dodržet podmínky výběrového řízení, co do formy a obsahu Vaší žádosti a způsobu a termínu jejího doručení. Za závazné je možné vždy považovat pouze údaje uvedené na úřední desce Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv.

Nabízíme:

Zajímavá práce v rámci působnosti služebního úřadu v oblasti regulace veterinárních léčiv,
Činnost v dynamicky se rozvíjejícím oboru s možností mezinárodní spolupráce
Podpora profesního růstu a vzdělávání
5 týdnů dovolené
Pružná pracovní doba
Příspěvek na stravování/stravenky, po zkušební době a zapracování možné další benefity FKSP

Pokud Vás naše nabídka zaujala, tak postupujte dle výše uvedeného, případně zašlete CV naší personální agentuře, pošleme Vám všechny materiály a instrukce do emailu.