Kontaktuje nás i Vy
info@dav.cz

Referent vztahů k veřejnosti a sekretariátu starosty

Referent vztahů k veřejnosti
a sekretariátu starosty

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
na místo úředníka územního samosprávného celku

Statutární město Brno, Městská část Brno-Bystrc, tajemník ÚMČ Brno-Bystrc
se sídlem nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno
vyhlašuje, dle zák. 312/2002 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů, výběrové řízení na funkční místo úředníka/úřednice v pracovním poměru na dobu neurčitou na pracovní pozici


Referent vztahů k veřejnosti
a sekretariátu starosty

platová třída 9
(+ osobní příplatek po 3 měsících)

nástup bezprostředně po výběrovém řízení, případně  dle dohody


Místem výkonu práce je ÚMČ Brno-Bystrc. Platové zařazení se řídí zák. č. 262/2006 Sb. a nařízením vlády č. 341/2017 Sb. – platový tarif dle platové třídy (jak je výše uvedeno) a platového stupně stanoveného zaměstnavatelem v závislosti na zápočtu let odborné praxe.


Dále nabízíme:

 • možnost trvalého vzdělávání – vstupní vzdělávání, průběžná školení a semináře
 • 5 týdnů dovolené
 • 4 dny indispozičního volna (sick days)
 • pružnou pracovní dobu
 • příspěvek na stravování, na rekreaci, na penzijní připojištění, na ošacení
 • odměnu při životním a pracovním výročí

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení v jeho průběhu kdykoliv zrušit.


Charakteristika pozice:


Organizace akcí pod záštitou starosty, informování veřejnosti formou populárně informačních materiálů v elektronických médiích a Bystrckých novinách, výkon funkce tajemníka komise Redakční rady Bystrckých novin, stylistická úprava, případně tvorba článků do Bystrckých novin, příprava prohlášení do tisku; kontrola zadávání smluv do Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv; zadávání změn do AIS RPP (agendový informační systém registru práv a povinností MVČR); správa a evidence provozu služebních vozidel; práce sekretářského charakteru pro starostu MČ Brno-Bystrc (denní rozvrh, evidence pošty, písařské práce, záznamy z jednání apod.); zástup za správu archivu ÚMČ; zástup za správu úřední desky.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka dle zákona o úřednících:

 • státní občanství ČR, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR
 • dosažení hranice 18 let a způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jako by nebyla odsouzena)
 • dobrá znalost českého jazyka,
 • splnění předpokladů pro výkon správních činností stanovených zvláštními právními předpisy

Požadavky zaměstnavatele:

 • minimálně vyšší odborné vzdělání
 • znalost alespoň jednoho světového jazyka (angličtina, němčina, francouzština)
 • povědomí o zákonech týkajících se samostatné působnosti obcí, zejména zák. č. 128/2000 Sb., o obcích a zák. č. 340/2015 Sb. (viz výše)
 • znalost práce na PC – Word, Excel, Internet, Outlook, webové stránky
 • výborné komunikační a interpersonální dovednosti
 • perfektní znalost pravidel českého pravopisu
 • organizační schopnosti
 • samostatnost, adaptabilita, spolehlivost, zodpovědnost, pečlivost
 • časová flexibilita, odolnost vůči stresu
 • Výhodou zájemců je zaměření vzdělání na veřejnou správu, případně žurnalistiku nebo mediální tvorbu, praxe ve veřejné správě nebo samosprávě, praxe na pozici asistentky, řidičský průkaz sk. B a řidičská praxe

Náležitosti písemné přihlášky:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu (u cizího státního příslušníka)
 • datum a podpis uchazeče


Povinné přílohy k přihlášce:

 • životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší tří měsíců, u cizích státních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud domovský stát takový doklad nevydá, čestné prohlášení,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky zasílejte se všemi náležitostmi a přílohami (bez nich není přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o obsazované funkční místo) předejte či zašlete v uzavřené obálce označené názvem výběrového řízení.


Adresa pro příjem přihlášek
Úřad městské části Brno-Bystrc, nám. 28.dubna 60, 635 00 Brno
Termín pro přihlášení
do 10.1.2023 (datum odeslání na obálce, případně razítko podatelny při osobním doručení).