Kontaktuje nás i Vy
info@dav.cz

Účetní – úřad městské části Brno-Bystrc

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo Účetní.

Statutární město Brno, MČ Brno – Bystrc, tajemník ÚMČ Brno – Bystrc se sídlem nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno vyhlašuje , dle zák. 312/2002 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů, výběrové řízení na pozici:

Všeobecná účetní

– úvazek 40 hod./týden, platová třída 10, pracovní poměr na dobu určitou zástupu za marodičovskou dovolenou (pravděpodobně do 30.9. 2018), nástup IHNED.

Místem výkonu práce je ÚMČ Brno – Bystrc. Platové zařazení se řídí zák. č. 262/2006 a nařízením vlády č. 341/2017 Sb. – platový tarif dle platové třídy (jak je výše uvedeno( a platového stupně stanoveného zaměstnavatelem v závislosti na počtu let odborné praxe.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení v jeho průběhu kdykoliv zrušit.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

státní občanství ČR, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR
dosažení hranice 18 let a způsobilosti k právním úkonům
bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoboa, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena)
dobrá znalost českého jazyka
splnění předpokladů pro výkon správních činností stanovených zvláštními právními předpisy

Dále požadujeme:

 • VŠ, případně i SŠ vzdělání s maturitní zkouškou
 • účetní praxe
 • znalost práce na PC (Excel, Word)
 • časovou flexibilitu
 • odolnost vůči psychosociálnímu zatížení
 • orientace v rozpočtové skladbě, praxe v podmínkách obce, znalost účetnictví a programů obcí je výhodou, není podmínkou

Přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazečestátní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka
 • datum a podpis uchazeče

Výčet dokladů, které je zájemce povinen doložit:

 • životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
 • výpis evidence Rejstříku trestů ne starší tří měsíců, u cízích státních příslušníků obdobný doklad
 • osvědčující bezúhonnost vydaný domovskýcm státem, pokud domovský stát takový doklad nevydá, čestné prohlášení
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Písemné nabídky posílejte formou přihlášky na adresu Statutární město Brno, MČ Brno-Bystrc, nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno do 20.2. 2018