Kontaktuje nás i Vy
info@dav.cz

Úředník – agenda v oblasti kulturní [7915]

Úředník – agenda v oblasti kulturní  [7915]

Statutární město Brno, Městská část Brno-Bystrc, tajemník ÚMČ Brno-Bystrc
se sídlem nám. 28. dubna 60, 635 00  Brno

vyhlašuje, dle zák. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, výběrové řízení na pozici:
úředník – agenda v oblasti kulturní (příprava a realizace kulturních programů), dále organizace pronájmů prostor Společenského centra Bystrc. Platová třída 8.

Nástup nejpozději od 1.5.2017, úvazek 40 hod./týden, pracovní poměr na dobu neurčitou.
Místem výkonu práce je ÚMČ Brno-Bystrc. Platové zařazení se řídí zák. č. 262/2006 Sb. a nařízením vlády č. 564/2006 Sb. – platový tarif dle platové třídy (jak je výše uvedeno) a platového stupně stanoveného zaměstnavatelem, v závislosti na zápočtu let odborné praxe pro výkon práce.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení v jeho průběhu kdykoliv zrušit.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

státní občanství ČR, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR,
dosažení hranice 18 let a způsobilost k právním úkonům,
bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena),
dobrá znalost českého jazyka,
splnění předpokladů pro výkon správních činností stanovených zvláštními právními předpisy –  např. Vyhláška č. 512/2002 Sb. (doloží se kopií dokladu o složení zkoušek zvláštní odborné způsobilosti nebo je třeba zkoušku složit do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru).

Dále požadujeme:

minimálně SŠ vzdělání se zaměřením na kulturní nebo ekonomickou oblast,
znalost práce na PC,
časovou flexibilitu,
odolnost vůči psychosociálnímu zatížení.
Výhodou je zkouška zvláštní odborné způsobilosti při správě daní a poplatků a praxe obdobného zaměření.

Přihláška musí obsahovat:

jméno, příjmení a titul uchazeče,
datum a místo narození uchazeče,
státní příslušnost uchazeče,
místo trvalého pobytu uchazeče,
číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka,
aktuální kontakt (mobilní telefon, e-mail)
datum a podpis uchazeče.

Výčet dokladů, které je zájemce povinen doložit k přihlášce:

životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší tří měsíců, u cizích státních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud domovský stát takový doklad nevydá, čestné prohlášení,
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
motivační dopis „Proč mám zájem o uvedenou pozici?“, rozsah 1 strana A4 strojopisu.

Písemné nabídky posílejte formou přihlášky na adresu: Statutární město Brno, MČ Brno-Bystrc, nám. 28. dubna 60, 635 00  Brno, s označením: „NEOTVÍRAT – VŘ KULTURA“ nejpozději do 09.03.2017 (včetně).