Kontaktuje nás i Vy
info@dav.cz

Úředník – oblast kulturní – ÚMČ Brno – Bystrc

Úředník – oblast kulturní

Oznámení o vyhlášení výběrové řízení

Statutární město Brno, Městská část Brno-Bystrc, tajemník ÚMČ Brno-Bystrc
se sídlem nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno

vyhlašuje, dle zák. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, výběrové řízení na pozici:

agenda v oblasti kulturní (komplexní příprava a realizace kulturních akcí, včetně propagace), registrace veřejnosti přístupných kulturních akcí – platová třída 8

Nástup nejlépe od 6.1.2020, úvazek 40 hod./týden, pracovní poměr na dobu neurčitou.
Místem výkonu práce je ÚMČ Brno-Bystrc. Platové zařazení se řídí zák. č. 262/2006 Sb. a nařízením vlády č. 341/2017 Sb. – platový tarif dle platové třídy (jak je výše uvedeno) a platového stupně stanoveného zaměstnavatelem v závislosti na počtu let odborné praxe.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení v jeho průběhu kdykoliv zrušit.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 • státní občanství ČR, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR,
 • dosažení hranice 18 let a způsobilost k právním úkonům (plná svéprávnost),
 • bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena),
 • dobrá znalost českého jazyka,
 • zdravotní způsobilost (doloží se osvědčením lékaře pracovnělékařské péče před nástupem do zaměstnání)

Požadavky:

 • SŠ, VŠ vzdělání,
 • kulturní přehled,
 • znalost práce na PC,
 • časová flexibilita,
 • kreativita,
 • samostatné rozhodování,
 • dobré organizační a komunikační schopnosti,
 • odolnost vůči psychosociálnímu zatížení.
 • Výhodou je vzdělání se zaměřením na kulturní oblast a praxe ve veřejné správě a kulturních institucích.

Přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení uchazeče,
 • datum a místo narození uchazeče,
 • státní příslušnost uchazeče,
 • místo trvalého pobytu uchazeče,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu , jde-li o cizího státního příslušníka,
 • datum a podpis uchazeče.

Výčet dokladů, které je zájemce povinen doložit k přihlášce:

 • životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší tří měsíců, u cizích státních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud domovský stát takový doklad nevydá, čestné prohlášení,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Písemné nabídky posílejte formou přihlášky na adresu Statutární město Brno, MČ Brno-Bystrc, nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno do 29.11.2019.