Kontaktuje nás i Vy
info@dav.cz

Úředník/úřednice na dobu neurčitou

Úředník/úřednice na dobu neurčitou

OZNÁMENÍ


o vyhlášení výběrového řízení
Tajemník ÚMČ Brno-Bystrc vyhlašuje v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů výběrové řízení na místo:
úředníka/úřednice na dobu neurčitou, s plným pracovním úvazkem:
referent/referentka na pracovní pozici Informace


Nástup: nejlépe 01.07.2023, případně dle dohody
Místo výkonu práce: ÚMČ Brno-Bystrc, tj. Brno, nám. 28. dubna 60


Charakteristika pozice: poskytování informací a výpisů z informačních systémů veřejné správy, vrátní služba,obsluha telefonní ústředny


Platové podmínky a benefity: tarif v platové třídě 7 v závislosti na počtu let odborné praxe dle nařízení vlády č.341/2017 Sb., osobní příplatek (3.000,- Kč až 6.000,- Kč), případně další příplatky dle zák. č. 262/2006 Sb.,možnost trvalého vzdělávání – vstupní vzdělávání, průběžná školení a semináře, dále 5 týdnů dovolené, 4 dny indispozičního volna (sice days), pružná pracovní doba, příspěvek na stravování, na rekreaci, na penzijní připojištění,
na ošacení, odměny při životním a pracovním výročí


Požadavky:


• SŠ vzdělání s maturitou
• znalost práce na PC
• časová flexibilita
• komunikační dovednosti
• odolnost vůči psychosociálnímu zatížení
Praxe ve veřejné správě výhodou.


Předpoklady:


• státní občanství ČR, nebo cizí státní občanství a trvalý
pobyt v ČR
• věk minimálně 18 let
• svéprávnost
• bezúhonnost
• ovládání jednacího jazyka,
• splnění odborné způsobilosti dle zákona č. 300/2008
Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi
dokumentů (lze složit po nástupu)


Náležitosti písemné přihlášky:


• jméno, příjmení a titul uchazeče
• datum a místo narození uchazeče
• státní příslušnost uchazeče
• místo trvalého pobytu uchazeče
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k
pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka
• datum a podpis uchazeče
Povinné přílohy k přihlášce:
• životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší tří měsíců, u cizích státních příslušníků obdobný doklad osvědčující
bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud domovský stát takový doklad nevydá, čestné prohlášení
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání


Přihlášky zasílejte se všemi náležitostmi a přílohami.


Adresa pro příjem přihlášek: Úřad městské části Brno-Bystrc, nám. 28.dubna 60, 635 00 Brno
Termín pro přihlášení: do 31.05.2023 (datum odeslání na obálce, případně razítko podatelny při osobním doručení)
Bližší informace o druhu práce podá vedoucí odboru vnitřních věcí Mgr. Šárka Sedláčková – tel. 546125180.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení v jeho průběhu kdykoliv zrušit