Kontaktuje nás i Vy
info@dav.cz

Úředník územního samosprávného celku – zeleň, živ. prostředí

Oznámení o vyhlášení výběrové řízení
na místo úředníka územního samosprávného celku
Statutární město Brno, Městská část Brno-Bystrc, tajemník ÚMČ Brno-Bystrc
sídlem nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno

vyhlašuje, dle zák. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, výběrové řízení na pozici:

agenda související s životním prostředím, údržbou veřejné zeleně a zajišťováním záborů
– platová třída 9

Předpokládaný nástup od 01.03.2021, pracovní poměr na dobu neurčitou, úvazek 40 hod./týden. Místem výkonu práce je ÚMČ Brno-Bystrc. Platové zařazení se řídí zák. č. 262/2006 Sb. a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., tj. platový tarif dle platové třídy (jak je výše uvedeno) a platového stupně stanoveného zaměstnavatelem v závislosti na počtu let odborné praxe.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení v jeho průběhu kdykoliv zrušit.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 • státní občanství ČR, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR,
 • dosažení hranice 18 let a způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jako by nebyla odsouzena),
 • dobrá znalost českého jazyka,
 • splnění předpokladů pro výkon správních činností stanovených zvláštními právními předpisy – např. vyhl.č. 512/2002 Sb. (doloží se kopií dokladu o složení zkoušek zvláštní odborné způsobilosti nebo je třeba zkoušku složit do 18 měsíců od jmenování do funkce).


Požadavky zaměstnavatele:

 • VŠ nebo SŠ vzdělání se zaměřením na technické obory nebo zahradnictví či zemědělství,
 • znalost a orientace v problematice péče o životní prostředí, dendrologie, údržby veřejné zeleně,
 • fyzickou zdatnost,
 • znalost práce na PC (Word, Excel),
 • řidičský průkaz sk. B,
 • časovou flexibilitu,
 • odolnost vůči psychosociálnímu zatížení.
 • Praxe ve veřejné správě a zkušenosti se zadáváním veřejných zakázek jsou výhodou, jakož i znalost místních poměrů a zkouška zvláštní odborné způsobilosti (zejména v hospodaření s odpady).

Náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče,
 • datum a místo narození uchazeče,
 • státní příslušnost uchazeče,
 • místo trvalého pobytu uchazeče,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka,
 • datum a podpis uchazeče.


Povinné přílohy k přihlášce:

 • životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší tří měsíců, u cizích státních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud domovský stát takový doklad nevydá, čestné prohlášení,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky zasílejte se všemi náležitostmi a přílohami! Uchazeč, který podá neúplnou přihlášku, bude písemně vyzván k jejímu doplnění.


Adresa pro příjem přihlášek: Statutární město Brno, MČ Brno-Bystrc, nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno
Termín pro přihlášení: do 31.01.2021 (datum odeslání na obálce, případně razítko podatelny při osobním doručení na informace úřadu).