Kontaktuje nás i Vy
info@dav.cz

Úředník územního samosprávného celku

Úředník územního samosprávného celku

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo úředníka územního samosprávného celku.

Statutární město Brno, MČ Brno – Bystrc, tajemník ÚMČ Brno – Bystrc se sídlem nám. 28. dubna 60, 635 00  Brno vyhlašuje , dle zák. 312/2002 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů, výběrové řízení na pozici:

místní poplatky, hazardní hry, pomocná personální evidence

– úvazek 40 hod./týden, platová třída 9, pracovní poměr na dobu neurčitou, předpokládaný n ástup od 1.4. 2018. Místem výkonu práce je ÚMČ Brno – Bystrc. Platové zařazení se řídí zák. č. 262/2006 a nařízením vlády č. 341/2017 Sb. – platový tarif dle platové třídy (jak je výše uvedeno( a platového stupně stanoveného zaměstnavatelem v závislosti na počtu let odborné praxe.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení v jeho průběhu kdykoliv zrušit.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 • státní občanství ČR, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR
 • dosažení hranice 18 let a způsobilosti k právním úkonům
 • bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoboa, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena)
 • dobrá znalost českého jazyka
 • splnění předpokladů pro výkon správních činností stanovených zvláštními právními předpisy

Dále požadujeme:

 • VŠ, případně i SŠ vzdělání s maturitní zkouškou
 • znalost práce na PC (Excel, Word)
 • časovou flexibilitu
 • odolnost vůči psychosociálnímu zatížení
 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti výhodou, není podmínkou

Přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka
 • datum a podpis uchazeče

Výčet dokladů, které je zájemce povinen doložit:

 • životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
 • výpis evidence Rejstříku trestů ne starší tří měsíců, u cízích státních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovskýcm státem, pokud domovský stát takový doklad nevydá, čestné prohlášení
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Písemné nabídky posílejte formou přihlášky na adresu Statutární město Brno, MČ Brno-Bystrc, nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno do 20.2. 2018