Kontaktuje nás i Vy
info@dav.cz

Ved. oddělení – sociální pracovník oboru pečovatelské služby

Ved. oddělení – sociální pracovník oboru pečovatelské služby

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo úředníka územního samosprávného celku
Statutární město Brno, Městská část Brno-Bystrc, tajemník ÚMČ Brno-Bystrc se sídlem nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno vyhlašuje, dle zák. 312/2002 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů, výběrové řízení na pozici:

výkon práce vedoucího oddělení a sociálního pracovníka u poskytovatele sociálních služeb na odboru pečovatelské služby — platová třída 10

Nástup nejlépe od 1. 6. 2019, pracovní poměr na dobu neurčitou, úvazek 40 hod./týden.
Místem výkonu práce je ÚMČ Brno-Bystrc. Platové zařazení se řídi zák. č. 262/2006 Sb. a nařízením vlády č. 341/2017 Sb. — platový tarif dle platové třídy (jak je výše uvedeno) a platového stupně stanoveného zaměstnavatelem v závislosti na počtu let odborné praxe. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení v jeho průběhu kdykoliv zrušit.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 • státní občanství ČR, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR,
 • dosažení hranice 18 let a způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jako by nebyla odsouzena),
 • dobrá znalost českého jazyka,
 • splnění předpokladů pro výkon správních činností stanovených zvláštními právními předpisy — např. vyhláškou 512/2002 Sb. (doloží se kopií dokladu o složení zkoušek zvláštní odborné způsobilosti nebo je třeba zkoušku složit do 18 měsíců od počátku pracovního poměru),
 • plná svéprávnost,
 • zdravotní způsobilost (doloží se osvědčením lékaře pracovnělékařské péče před nástupem do zaměstnání)

Požadavky:

 • vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání se zaměřením na sociální oblast dle S 110 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění,
 • velmi dobrá znalost práce na PC — MS Office (Word, Excel, Outlook),
 • dobré komunikační schopnosti, pozitivní vztah k sociální práci,
 • samostatnost, schopnost týmové práce, spolehlivost, časová flexibilita,
 • ochota k celoživotnímu vzdělávání, odolnost vůči psychosociálnímu zatížení.
 • Dále je výhodou praxe ve veřejné správě na obdobné pozici, zkouška zvláštní odborné způsobilosti na úseku sociální péče, znalost zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a souvisejících předpisů s použitím v praxi.

Náležitosti písemné přihlášky:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče,
 • datum a místo narození uchazeče,
 • státní příslušnost uchazeče,
 • místo trvalého pobytu uchazeče,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka,
 • datum a podpis uchazeče.

Povinné přílohy k přihlášce:

 • strukturovaný životopis,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší tří měsíců, u cizích státních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským státem, a to s úředně ověřeným překladem,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • lustrační osvědčení —je možno nahradit čestným prohlášením a doložit před uzavřením pracovního poměru — a případně (s ohledem na věk) prohlášení dle zák. č. 451/1991 Sb.
 • čestné prohlášení o plnění všech požadavků na kandidáta (tj. i požadovaných znalostí, zkušeností a dovedností).

Adresa pro příjem přihlášek (přihlášky zasílejte se všemi náležitostmi a přílohami!)
Úřad městské části Brno-Bystrc, nám. 28.dubna 60, 635 00 Brno
Termín pro přihlášení do 30.04.2019 (datum odeslání na obálce, případně razítko podatelny při osobním doručení).