Kontaktuje nás i Vy
info@dav.cz

Vedoucí odboru kultury

Vedoucí odboru kultury

 

Oznámení o vyhlášení výběrové řízení

Statutární město Brno, Městská část Brno-Bystrc, tajemník ÚMČ Brno – Bystrc
se sídlem nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno

vyhlašuje, dle zák. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, výběrové řízení na pozici:

vedoucí odboru kultury – platová třída 10

Nástup nejlépe od 1.2.2018, pracovní poměr na dobu určitou zástupu za rodičovskou dovolenou (tj. pravděpodobně do 6.2.2019), úvazek 40 hod./týden.
Místem výkonu práce je ÚMČ Brno-Bystrc. Platové zařazení se řídí zák. č. 262/2006 Sb. a nařízením vlády č. 564/2006 Sb. – platový tarif dle platové třídy (jak je výše uvedeno) a platového stupně stanoveného zaměstnavatelem v závislosti na počtu let odborné praxe.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení v jeho průběhu kdykoliv zrušit.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
– státní občanství ČR, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR,
– dosažení hranice 18 let a způsobilost k právním úkonům,
– bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena),
– dobrá znalost českého jazyka,
– splnění předpokladů pro výkon správních činností stanovených zvláštními právními předpisy – např. vyhl. 512/2002 Sb. (doloží se kopií dokladu o složení zkoušek zvláštní odborné způsobilosti nebo je třeba zkoušku složit do 18 měsíců od jmenování do funkce)

Dále požadujeme:
VŠ vzdělání se zaměřením na kulturní oblast,
znalost práce na PC,
odolnost vůči psychosociálnímu zatížení,
časovou flexibilitu.

Přihláška musí obsahovat:
– jméno, příjmení a titul uchazeče,
– datum a místo narození uchazeče,
– státní příslušnost uchazeče,
– místo trvalého pobytu uchazeče,
– číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu , jde-li o cizího státního příslušníka,
– datum a podpis uchazeče.

Výčet dokladů, které je zájemce povinen doložit k přihlášce:
strukturovaný životopis,
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší tří měsíců, u cizích státních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským státem, a to s úředně ověřeným překladem,
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
lustrační osvědčení – je možno nahradit čestným prohlášením a doložit před uzavřením pracovního poměru – a prohlášení dle zák. č. 451/1991 Sb.,
čestné prohlášení o plnění všech požadavků na kandidáta (tj. i požadovaných znalostí, zkušeností a dovedností).

Přihlášky zasílejte se všemi náležitostmi a přílohami!

Písemné nabídky posílejte formou přihlášky na adresu Statutární město Brno, MČ Brno-Bystrc, nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno do 15.12.2017.