Kontaktuje nás i Vy
info@dav.cz

Vedoucí sociální pracovník a koordinátor sociálních služeb

Vedoucí sociální pracovník a koordinátor sociálních služeb

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
na místo úředníka územního samosprávného celku
Statutární město Brno, Městská část Brno-Bystrc, tajemník ÚMČ Brno-Bystrc
se sídlem nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno
vyhlašuje, dle zák. 312/2002 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů, výběrové řízení na pozici:

vedoucí oddělení, sociální pracovník a koordinátor sociálních služeb na odboru pečovatelské služby
platová třída 10
Nástup od 1. 9. 2018, zapracování vhodné před nástupem formou dohody mimo pracovní poměr,
pracovní poměr na dobu neurčitou, založený jmenováním, úvazek 40 hod./týden.
Místem výkonu práce je ÚMČ Brno-Bystrc. Platové zařazení se řídí zák. č. 262/2006 Sb. a nařízením vlády č. 341/2017 Sb. – platový tarif dle platové třídy (jak je výše uvedeno) a platového stupně stanoveného zaměstnavatelem v závislosti na počtu let odborné praxe.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení v jeho průběhu kdykoliv zrušit.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 • státní občanství ČR, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR,
 • dosažení hranice 18 let a způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jako by nebyla odsouzena),
 • odborná způsobilost pro výkon povolání sociálního pracovníka, tj. minimálně vyšší odborné vzdělání nebo VŠ vzdělání v bakalářském studijním programu splňující požadavky dle § 110 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění
 • dobrá znalost českého jazyka,
 • splnění předpokladu stanoveného vyhláškou č. 512/2002 Sb. (doloží se kopií dokladu o složení zkoušek zvláštní odborné způsobilosti v sociálních službách, nebo je třeba zkoušku složit do 18 měsíců od počátku pracovního poměru),
 • plná svéprávnost,
 • zdravotní způsobilost.

Požadavky:

 • všeobecné znalosti z oblasti péče o seniory a zdravotně postižené občany,
 • samostatnost, schopnost vedení kolektivu i týmové práce, spolehlivost, časová flexibilita,
 • znalost práce na PC – MS Office (Word, Excel), komunikační schopnosti, pozitivní vztah k sociální práci,
 • ochota k celoživotnímu vzdělávání, odolnost vůči psychosociálnímu zatížení.
 • Dále jsou výhodou zkušenosti v nelékařském zdravotnickém povolání dle § 5 nebo § 10 případně § 18 zák. 96/2004 Sb., praxe ve veřejné správě na obdobné pozici, znalost zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a souvisejících předpisů s použitím v praxi, zkouška ZOZ – viz předpoklady

Náležitosti písemné přihlášky:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče,
 • datum a místo narození uchazeče,
 • státní příslušnost uchazeče,
 • místo trvalého pobytu uchazeče,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka,
 • datum a podpis uchazeče.

Povinné přílohy k přihlášce:

 • životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší tří měsíců, u cizích státních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • lustrační osvědčení – je možno nahradit čestným prohlášením a doložit před uzavřením pracovního poměru – a prohlášení dle zák. č. 451/1991 Sb.
 • posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání sociálního pracovníka ne starší 90 dnů (vydá registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství)

Přihlášky zasílejte se všemi náležitostmi a přílohami. Adresa pro příjem přihlášek
Úřad městské části Brno-Bystrc, nám. 28.dubna 60, 635 00 Brno
Termín pro přihlášení
do pátku 18. 5. 2018 (datum odeslání na obálce, případně razítko podatelny při osobním doručení).