Kontaktuje nás i Vy
info@dav.cz

Vedoucí stavebního odboru

Vedoucí stavebního odboru

Oznámení o vyhlášení výběrové řízení
na místo vedoucího úředníka územního samosprávného celku

Statutární město Brno, MČ Brno-Bystrc, tajemník ÚMČ Brno-Bystrc
se sídlem nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno
vyhlašuje, dle zák. 312/2002 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů, výběrové řízení na pozici:

vedoucí stavebního odboru – platová třída 11

Platové zařazení se řídí zák. č. 262/2006 Sb. a nařízením vlády č. 341/2017 Sb. – platový tarif dle platové třídy (jak je výše uvedeno) a platového stupně stanoveného zaměstnavatelem v závislosti na počtu let odborné praxe.

Předpokládaný nástup od 01.12.2021 – 01.01.2022, pracovní poměr na dobu neurčitou, pružná pracovní doba, 40 hod./týden. Samostatná prostorná kancelář, 5 podřízených osob.
Od prvního dne výkonu funkce náleží příplatek za vedení v rozmezí cca 3.500 – 4.000 Kč/měs., po zapracování do svěřené funkce, nejdéle po 6 měsících, bude stanoven též osobní příplatek v rozpětí cca 5.000 – 7.000 Kč/měs.
Zaměstnavatel poskytuje stravenky, finanční příspěvek na dovolenou nebo volnočasové poukázky, příspěvek na důchodové připojištění, 5 týdnů dovolené.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení v jeho průběhu kdykoliv zrušit.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 • státní občanství ČR, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR,
 • dosažení hranice 18 let a způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný
 • čin spáchaný úmyslně nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem
 • veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jako by nebyla odsouzena),
 • dobrá znalost českého jazyka,splnění předpokladů pro výkon správních činností stanovených zvláštními právními předpisy

Požadavky :

 • kvalifikační požadavky dle ustanovení § 13 a) zákona č. 183/2006 Sb., tj
 • a) vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru,
 • b) vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo
 • c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví;
 • znalost stavebního zákona a správního řádu;
 • komunikační dovednosti;
 • analytické myšlení;
 • znalost práce na PC;
 • odolnost vůči psychosociálnímu zatížení.
 • Zkouška zvláštní odborné způsobilosti dle zákona o úřednících výhodou.

Náležitosti písemné přihlášky:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče,
 • datum a místo narození uchazeče,
 • státní příslušnost uchazeče,
 • místo trvalého pobytu uchazeče,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka,
 • datum a podpis uchazeče.

Povinné přílohy k přihlášce:

 • strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší tří měsíců – je možno nahradit čestným prohlášením a doložit před uzavřením pracovního poměru, u cizích státních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským státem, příp. čestné prohlášení, a to s úředně ověřeným překladem
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • u osob narozených před 17.11.1971 lustrační osvědčení – je možno nahradit čestným prohlášením a doložit před uzavřením pracovního poměru, a též prohlášení dle zák. č. 451/1991 Sb.,
 • čestné prohlášení o plnění všech požadavků na kandidáta (tj. i požadovaných znalostí, zkušeností a dovedností)

Přihlášky zasílejte se všemi náležitostmi a přílohami!

Adresa pro příjem přihlášek:
Úřad městské části Brno-Bystrc, nám. 28.dubna 60, 635 00 Brno. Přihlášky zasílejte se všemi náležitostmi a přílohami v obálce označené: „výběrové řízení na stavební odbor“.

Termín pro přihlášení
do 31.10.2021 (datum odeslání na obálce, případně razítko podatelny při osobním doručení).